Plan integriteta za 2020. godinu

 

Zakonom o sprječavanju korupcije (“Sl. list Crne Gore”, br. 53/14) uvedena je obaveza donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta. S tim u vezi, a shodno članu 74 stav 1 istog Zakona propisano je da starješina organa odnosno društva određuje menadžera integriteta koji je odgovoran za izradu i sprovođenje plana integriteta.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PREUZMITE Plan integriteta 2020. god