AKTI

 Odluka o osnivanju Društva

 Statut Društva i odluke o izmjenama i dopunama

 Odluka o komunalnom redu

Uredba o načinu i uslovima skladištenja otpada

Odluka o radnom vremenu

Odluka o pogrebnoj djelatnosti

Odluka o gradskoj tržnici

Brojevi našihtekućih računa kod banaka

Cjenovnik

Pravilnik o klasifikaciji otpada i Katalogu otpada

 Plan integriteta

Izvještaj o poslovanju za 2017. godinu i plan rada za 2018. godinu sa finansijskim planom

Izvještaj o poslovanju za 2016. godinu i plan rada za 2017. godinu sa finansijskim planom

Izvještaj o poslovanju za 2015. godinu i plan rada za 2016. godinu sa finansijskim planom

Odluka o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Komunalno-Lim Biijelo Polje

Program rada za 2014. godinu

Izvještaj o poslovanju za 2013. godinu

Izvještaj o poslovanju za 2012. godinu

Program rada za 2012 godinu

Izvještaj o poslovanju za 2011. godinu

Odluka o izboru Upravnog odbora Javnog preduzeća za komunalno – stambenu djelatnost „Lim“ 2010.

Opšti kolektivni ugovor

Zakon o komunalnim djelatnostima