AKTI

 Odluka o osnivanju Društva

 Statut Društva i odluke o izmjenama i dopunama

 Odluka o komunalnom redu

Uredba o načinu i uslovima skladištenja otpada

Odluka o radnom vremenu

Odluka o pogrebnoj djelatnosti

Odluka o gradskoj tržnici

Brojevi našihtekućih računa kod banaka

Cjenovnik

Pravilnik o klasifikaciji otpada i Katalogu otpada

 Plan integriteta

Odluka o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Komunalno-Lim Biijelo Polje

Opšti kolektivni ugovor

Zakon o komunalnim djelatnostima